> Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken
De 2-jarige teamcursus ‘Onderwijs op Maat’ leert leerkrachten hoe het geven van zorg op maat kan worden georganiseerd. De cursus ‘Handelingsgericht en Opbrengstgericht Werken' (HGOW) sluit daar naadloos op aan.

HGOW is een manier om de omslag te maken van probleemgericht naar oplossingsgericht werken, van wat een leerling niet kan naar wat een leerling nodig heeft. 

In deze cursus leren leerkrachten de onderwijsbehoeften van hun leerlingen in kaart te brengen (groepsoverzichten) en op basis daarvan groepsplannen te schrijven. Minstens zo belangrijk is de uitvoering van de groepsplannen. Belangrijke vraag daarbij is: hoe organiseren we al die instructies?
Niet elke groep heeft hetzelfde type instructie nodig. Welke groep krijgt welk type instructie?

Afhankelijk van de beginsituatie van het team is de duur van de teamcursus 1 à 2 jaar. Klassenbezoeken maken een geïntegreerd deel uit van het traject. Uiteraard zijn de ib'ers actief betrokken bij het geheel en kunnen zo nodig extra worden begeleid bij de ontwikkeling van de HGOW-zorgstructuur.