> Leerkrachten
Er is zeer veel vraag naar het coachen van individuele leerkrachten. Cormano heeft dan ook veel expertise en een zeer goede naam opgebouwd met het uitvoeren van coachingstrajecten.
Vrijwel altijd gaat het om trajecten waarbij het verbeteren van het klassenmanagement, het pedagogisch en/of het didactisch handelen centraal staan. Maar het gebeurt ook regelmatig dat coaching een onderdeel vormt van een reïntegratietraject of wordt ingezet om een dreigende burn out af te wenden. Coaching kan ook een begeleidingsinstrument zijn voor ambitieuze leerkrachten, die bijvoorbeeld nieuwe werkvormen in hun groep willen uitproberen en daarmee een voortrekkersrol in hun team spelen. Onze ervaring is dat coaching een zeer goede investering vormt in het ‘menselijk kapitaal’ van de school.

Werkwijze

Voordat het traject wordt gestart vindt een intakegesprek plaats met de leerkracht en aansluitend met de leerkracht en de directeur. Tijdens deze gesprekken wordt de aanleiding voor het coachingstraject besproken en worden de coachingsdoelen vastgelegd. Deze worden beschreven in een coachingsplan. Halverwege het traject vindt een tussentijdse rapportage plaats. Aan het eind van het traject vindt een eindrapportage plaats, waarin de concrete opbrengsten worden vastgelegd, en worden aanbevelingen gedaan voor de verdere professionele ontwikkeling. Belangrijk is onze integriteitscode: bij alle communicatie over de voortgang van het coachingstraject is de leerkracht betrokken.

Een coachingstraject bestaat doorgaans uit 5 à 10 klassenbezoeken, die worden gevolgd door een feedbackgesprek. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, waarin ook de werkafspraken worden vastgelegd.