> Schooldiagnose
De DIOS is een bekend en gewaardeerd diagnose-instrument dat inmiddels al op vele scholen is afgenomen. De schooldiagnose maakt deel uit van het systeem voor kwaliteitszorg. Het wordt vooral ingezet voordat met het schrijven van het nieuwe schoolplan wordt begonnen. De school krijgt door middel van de afname een uitgebreid beeld van haar sterke kanten en verbeterpunten en kan op basis daarvan goed gefundeerde keuzes maken voor de nieuwe beleidsperiode. De inspectie stelt het periodiek gebruik van een schooldiagnose-instrument verplicht.

Het instrument omvat 238 items, die zijn geclusterd in een zevental rubrieken, t.w.
  • Het teamklimaat
  • De schoolorganisatie
  • De schoolleiding/het managementteam
  • Het schoolbeleid
  • Het pedagogisch klimaat
  • Het onderwijsaanbod (alle vakgebieden)
  • De zorgstructuur
Cormano verzorgt de afname, de verwerking, de rapportage en de presentatie van de uitkomsten in het team. Een belangrijk pluspunt van deze werkwijze is dat het hele team actief betrokken is bij de keuze van de actiepunten. Daardoor ontstaat een teambreed draagvlak voor het nieuwe beleid.

De DIOS wordt vooraf met de directie doorgenomen, waarbij wordt nagegaan of de items dekkend zijn voor de schoolpraktijk. In voorkomende gevallen is het mogelijk het instrument uit te breiden met schoolspecifieke items. De schriftelijke rapportage vindt niet alleen plaats op het niveau van het team, maar ook op het niveau van de bouwen, waardoor een heel scherp beeld van overeenkomsten en verschillen wordt verkregen.

Overigens kan de DIOS ook heel goed worden uitgevoerd voorafgaand aan schoolverbeteringstrajecten, die worden gestart na een periode waarin de school minder goed heeft gefunctioneerd.