> Directie
Startende directeuren
Vaak wordt bij coaching aan startende directeuren en adjunct-directeuren gedacht. Dat is niet zo gek, want startende directieleden hebben veel baat bij een coachingstraject, ook als ze op een andere school al veel ervaring hebben opgedaan. Nieuwe directieleden hebben niet zelden de neiging om nogal ‘voortvarend’ van start te gaan. Dat kan het functioneren van henzelf en de school op termijn nadelig beïnvloeden, want we weten: een slechte start kun je niet overdoen. Het is daarom wijs om samen met een externe coach het reilen en zeilen van de nieuwe organisatie te analyseren en het eigen handelen daar op af te stemmen.

Ervaren directeuren
Maar ook ervaren directieleden kunnen veel profijt hebben van een coachingstraject. Het kan een nieuwe impuls geven aan het werken op school. Veel directeuren vinden het prettig om regelmatig met een extern deskundige het reilen en zeilen van de school te bespreken en hun eigen functioneren tegen het licht te houden. Veel behandelde thema’s zijn:
- Time Management
- Implementeren van onderwijskundig beleid en het omgaan met   
  weerstanden
- Organisatie gesprekkencyclus
- Leiderschapsontwikkeling in samenhang met teamontwikkeling

Directiekoppels
Als de directeur en adjunct-directeur een geolied team vormen kunnen ze allebei verder groeien in hun professionaliteit. Die professionele groei is een belangrijk aspect van een effectieve samenwerking. In de praktijk komen we nogal eens voorbeelden tegen van het tegendeel. We zien dan een onbevredigende taakverdeling, directieleden die heimelijk met elkaar concurreren of elkaar te weinig ruimte geven. Verschillen kunnen verrijkend zijn, maar kunnen de effectiviteit ook in de weg zitten. Niet alleen startende directiekoppels, maar ook koppels die al langere tijd samenwerken kunnen veel baat hebben bij een coachingstraject.
Ook zonder dat er sprake is van problemen kan het heel goed zijn om eens met behulp van een extra paar ogen naar de samenwerking en taakverdeling te kijken en na te gaan waar de kansen voor verdere ontwikkeling liggen.

Algemeen directeur/directeur-bestuurder
Het aansturen van een grote organisatie en eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit op alle organisatieniveaus blijkt veel stress met zich mee te brengen. Het chronisch gebrek aan tijd en de waan van de dag gaan nogal eens met de algemeen directeur op de loop. Het regelmatig overleggen met een extern deskundige en te reflecteren op het eigen functioneren kunnen de energiebalans (weer) in evenwicht brengen (houden).
Veel voorkomende onderwerpen zijn: het sturen op hoofdlijnen, het voorkomen c.q. effectief hanteren van crisissituaties, het opzetten van een systeem voor kwaliteitszorg, het opzetten van een effectieve gesprekkencyclus en het gebruik van managementcontracten, het opzetten van een goede communicatiestructuur, time management, etc.

Werkwijze
Een coachingstraject begint doorgaans met een coachingsplan en eindigt met een evaluatieverslag, waarin de opbrengsten worden geanalyseerd. Een traject omvat minimaal vijf bijeenkomsten. Het meest gangbaar is de duur van een jaar met 10 maandelijkse bijeenkomsten.
Naast de coachingsgesprekken, waarbij zelfreflectie een belangrijke rol speelt, kunnen er ook observaties op school worden gedaan. De feedback op het handelen in concrete situaties blijkt zeer effectief te zijn.