> Schoolverbeteringstrajecten
Het komt niet zelden voor dat scholen te maken hebben met hardnekkige problemen, maar er niet in slagen die zelf op te lossen. Kenmerkend zijn slechte onderwijsresultaten in combinatie met een hoog ziekteverzuim, personele conflicten, teruglopend leerlingenaantal, conflicten met ouders en/of problemen met de schoolleiding. Vaak besluit een bestuur dan in overleg met ons om een schoolverbeteringstraject te starten, dat een combinatie vormt van een onderwijskundig traject en een team(cultuur)traject. Die combinatie blijkt in de praktijk goed te werken, want de gewenste cultuur moet zichtbaar worden in de klas en de teamsamenwerking in een doorgaande lijn.

Een schoolverbeteringstraject wordt grondig voorbereid met het bestuur en/of de directie. We starten altijd met een schooldiagnose en opbrengstenanalyse om de problematiek helder in kaart te brengen. Na de terugkoppeling van de resultaten naar alle betrokkenen schrijven we een plan van aanpak (maximaal 2 A-4tjes), waarin heldere evaluatiecriteria en dito meetmomenten worden opgenomen. 

Schoolverbeteringstrajecten zijn intensieve trajecten. Ze hebben een minimale looptijd van 2 jaar. Elk jaar zijn er ca. 4 studie(mid)dagen, die elk worden gevolgd door een ronde klassenbezoeken. Coaching van de directie (en eventueel het managementteam) vormt eveneens een belangrijk onderdeel van het traject.